FEDERASYON TÜZÜĞÜ

ZONGULDAK  DERNEKLERİ FEDERASYONU

TÜZÜĞÜ

                                                                                                                                                    

KURULUŞ

Madde 1.  Kuruluş amaçları benzer olan ve Kurucular maddesinde adı geçen dernekler, amaçlarını gerçekleştirmek üzere Zonguldak  Dernekleri Federasyonu adıyla federasyon kurmuşlardır. Federasyonun Genel Merkezi İstanbul'dadır.

Federasyonun kısaltılmış adı ZONDEF 'dir.

Tüzük maddelerinde geçen Federasyon sözcüğü Zonguldak Dernekleri Federasyonu yerine kullanılmıştır.

AMAÇ

Madde 2)  Federasyonun amacı, üye derneklerin hizmet sunduğu doğal ve kayıtlı üyelerinin; kültürel, sanatsal ve ekonomik düzeylerini yükseltmek, Toplum bilincini ve bilgilerini geliştirmek, Zonguldak kültür değerlerini derlemek, korumak, yayın yoluyla bu kültürel zenginlikleri Türk ve dünya kamuoyuna tanıtmak, Zonguldak toplumu ile diğer toplumlar arasındaki dostluğu ve işbirliğini yaygınlaştırmak, Zonguldak  toplumunun tüm sorunlarına barışçı çözüm önerileri üretmek, Zonguldak  toplumlarının yaşadıkları diğer ülkeler ve o ülkeleri toplumları ile Türkiyemiz ve insanlarımız arasında kültürel ve ekonomik alanlarda karşılıklı iyi ilişkiler kurup geliştirilmesine çalışmak, insan haklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde gelişmesine katkıda bulunmak böylece üyelerine, topluma, yaşadıkları ülkeye ve insanlığa çok yönlü hizmetler sunmaktır .  

 ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 3)  Federasyonun, tüm çalışmalarında Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ilke ve inkılaplarına, anayasaya, Kanunlara , uluslararası anlaşmalara, evrensel hukuk kurallarına ve insan haklarına bağlıdır. İnsan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmesine katkıda bulunur bu amaçla kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar.  Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde yaşayan Zonguldak  topluluklarının, yaşadıkları ülkeler arasında dostluk ve barış köprüsü oluşturacaklarına, karşılıklı sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliğin geliştiği ölçüde, bu dostluk ilişkisinin güçleneceğine inanır...

ÇALIŞMA KONULARI

Madde 4) Federasyon, yukarıda yazılı amaç ve ilkeleri geliştirmek için

a)                  Üye dernekler arasında koordinasyonu sağlar

b)                  Üye derneklerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri geniş katılımlı kültürel etkinlikleri planlayıp, üye derneklerle birlikte gerçekleştirir.

c)                   Üye derneklerce düzenlenecek kurslar, seminerler, konferanslar, paneller gibi kültürel etkinliklere uzmanlar göndererek yardımcı olur, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen ve federasyonun amacına uygun toplantılara ve çalışmalara katkı sunar.

d)                  İstanbul'da yaşayan Zonguldaklıların  ekonomik, sosyal, kültürel ve örgütsel sorunlarının belirlenmesi amacıyla araştırmalar yaptırır ve çözüm önerileri üreterek hazırlattığı projeleri ilgili mercilere önerir ve çalışmalarına katkıda bulunur, İstanbul dışında yaşayan Zonguldaklıların  sorunlarına yardımcı olur destek sağlar.

e)                   Üye dernekleri bilgisayar donanımlı hızlı bir iletişim ağına kavuşturmak için gerekli çalışmaları yapar.

f)                   Zonguldak  tarihi ve kültürü konularında hem üyelerini ve hem de tüm toplumu doğru olarak bilgilendirmek amacıyla, kitap, gazete, dergi, bülten çıkartır, film, belgesel, kaset ve cd gibi tanıtım araçları yaptırır, bu konularda yerel, belgesel ve ulusal radyo ve televizyonlara yayınlar yapılmasına çalışır ve yayınlanacak programların hazırlanmasına katkılarda bulunur.

g)                  Türkiye'nin imzalamış olduğu ikili kültür anlaşmalarının sağladığı olanaklarla; Dünyada tüm ülkelerdeki bilim akademileri ve araştırma enstitülerinden davet edilecek uzmanlara kültür değerlerimizi derletir, dilimizin, müziğimizin ve folklorumuzun en doğru şekliyle öğretilmesine çalışır, keza Türkiye'den yurtdışına uzmanlar göndererek inceleme ve araştırmalar yapmalarına, medeniyetler arasındaki benzerlikleri veya ilişkileri bilimsel metotlarla tespit çalışmalarına katkıda bulunur.

h)                  Zonguldaklıların   yaşadığı ve Zonguldaklılarca  ziyaret  edilen yerlere inceleme, tanıtma turları düzenler, yıllık gençlik toplantıları, gençlik kampları, tatil ve yaz eğitim programları ile gençler arası kültürel, sosyal ve sportif yarışmalar organize eder.

i)                    Derneklerin parasal sorunlarının çözümüne katkı amacıyla yeni gelir kaynakları ve yöntemleri bulmaya çalışır, bu konuda üye dernekleri bilgilendirir ve iş birliği yapar.

j)                    Yasal izinlerini almak suretiyle pansiyon, öğrenci yurdu, lokal, misafirhane ihtiyaçlarına çözüm üretir, kreş, anaokulu ve ilköğretim okulları açarak anadilin öğrenilmesini sağlar.

k)                  Yetkili mercilerden izin almak suretiyle yurt dışında kurulmuş bulunan dernek, federasyon ve konfederasyonlarla ortak kültürel faaliyetler düzenlerler, konfederasyonlara üye olabilir.

l)        İnsan hakları ve özgürlüklerine saygılı, laik ve demokratik cumhuriyet ilkelerine ve ülkenin bölünmez bütünlüğüne bağlı, çoğulcu ve katılımcı Zonguldaklı  vatandaşların oluşturduğu demokrat bir sivil toplum örgütü olarak, üyelerinin Zonguldak  ortak kimliğine yaraşır ve topluma örnek olacak biçimde yaşamaları için her türlü eğitsel çalışmalarda bulunur.

m)                Gerektiğinde çeşitli uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları oluşturur. Federasyonun amaç ve ilkelerine uygun olarak çalışmak üzere Kamu Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından oluşturulan Kurul, Komisyon ve Çalışma Gruplarına katılmak, temsilci bulundurmak, görüş ve öneriler bildirmek suretiyle katkıda bulunur.

ö)            Üye derneklerin yiyecek, içecek, giyecek vb. zaruri maddelerini ve diğer mal ve hizmetler ile kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

       p)             Federasyon amacıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer federasyon, vakıf ve sendikalar ile platform oluşturmak.

        r)             Tüzük amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi tesisleri kurmak, şirket kurmak veya kurulu olanları satın almak veya ortak olmak.

Madde 5)  Federasyonun amaç ve çalışma ilkelerini benimseyen ve İstanbul'da faaliyet göstermekte olan Zonguldak  Derneklerinin her biri Federasyona üye olarak katılabilir.
Federasyona kurucu üye olmak ya da sonradan katılmak için dernek genel kurulunda bu doğrultuda karar alınmış ve yönetim kuruluna yetki verilmiş olması gerekir.
Federasyona sonradan üye olmak isteyen derneklerin, federasyona katılmaya ve yönetim kurulunun yetkilendirildiğine dair genel kurul kararını ekleyerek. Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak müracaatları gerekir. Federasyon yönetim kurulu, üyelik başvurusunu, en geç başvurunun alındığı tarihi izleyen 30 gün içinde yapacağı ilk toplantıda karara bağlar ve 10 gün içerisinde de üyelik kararını yazılı olarak başvuru sahibi derneğe bildirerek üyelik defterine de kaydını yapar.
Federasyona üye olan dernekler tüzel kişiliklerini ve mal varlıklarını korurlar. Üye dernekler, federasyon tüzüğünde belirtilen amaç ve ilkelere ters düşmemek kaydı ile kendi tüzüklerinde kayıtlı çalışmaları serbestçe yapabilirler.

ÜYENİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ

Madde 6) Federasyonda üye dernekler eşit haklara sahiptir. Her üye dernek, Federasyon genel Kuruluna bu tüzüğün 9. maddesi hükümlerine göre belirlenen delegeleri ile katılma, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Delegeler oylarını bizzat kullanırlar; Üye bir derneği ilgilendiren hukuki işlem veya uyuşmazlık konusu oylanırken, o üye dernek oy kullanamaz.
Üye dernekler, yasa, tüzük ve yönetmeliklere ve genel kararına uymak, yetkili kurullarca verilen görevleri yapmak ve tüzükte belirlenen ödentilerini düzenli bir biçimde ödemek. Federasyonun amaçlarına uygun davranmak ve amaçların gerçekleşmesini zorlaştırıcı davranışlardan kaçınmakla yükümlüdürler. Üyelikten çıkan veya çıkarılan dernekler, ilişik kesme tarihine kadar ki her türlü mali yükümlülüklerinin tamamını ödemekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen derneklerin borçları genel hükümlere göre tahsil edilir.
Federasyon üyeliğinden çıkan veya çıkarılan üye dernekler, federasyonun mal varlığı üzerinde hak talebinde bulunmazlar.

ÜYELİĞİN YİTİRİLMESİ
Madde 7)  Federasyon üyeliği üç şekilde sona erer.

a)            Üyelik için, Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunda aranılan nitelikleri sonradan kaybeden veya Dernekler Yasasında belirtilen yasak faaliyetlerde bulunan üye derneğin üyeliği kendiliğinde  sona erer.

b)            Üye Dernek kendi genel kurulunda dernek tüzüğüne uygun şekilde alacağı çıkma kararını federasyona ibrazla Federasyon üyeliğinden ayrılabilir.

c)            Federasyonun amaçlarına ve temel ilkelerine aykırı davranışta bulunan üye dernek, Onur Kurulunun önerisi ile Federasyon Başkanlar Kurulunun görüşü de alınarak, Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılabilir.  Çıkarma kararına karşı genel kurulda itiraz edilebilir. Genel kurulun kararı kesindir.

ORGANLAR
Madde 8)  Federasyonun organları şunlardır.

a)            Genel Kurul

b)            Yönetim Kurulu

c)            Denetleme Kurulu

d)            Onur Kurulu
Bu organlar dışında genel kurulun vereceği yetki üzerine Yönetim Kurulu kararı ile çeşitli çalışma grupları ve komisyon oluşturulabilir. Ancak bu birimlere yukarıda yazılı organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

GENEL KURULUN OLUŞUMU
Madde 9)  Genel kurul Federasyonun en yetkili karar organıdır. Genel Kurul, Genel Başkan, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu?nun asıl üyeleri ile üye derneklerin genel kurullarında seçilmiş delegelerden oluşur.
Federasyona kurucu üye olan veya sonradan katılan dernekleri Federasyon Genel Kurulunda temsil edecek delege sayıları aşağıdaki şekilde hesaplanır.
Üye dernekler, üye sayılarına bakılmaksızın 5(BEŞ) delege ile temsil edilir. Şubeleri olan dernekler, Federasyon Genel Kurulunda şubeleri için de ayrıca birer delege ile temsil edilirler.
Delegeler derneklerin genel kurullarında seçilirler.
Federasyon Genel Kuruluna katılan tüm delegelerin, masrafları kendi derneklerince karşılanır.
GENEL KURULUN TOPLANMASI
Madde 10)  Federasyon Genel kurul toplantısı iki türlü olur.

a) Olağan Toplantı: Olağan Genel Kurul toplantısının üç yılda bir Mayıs ayında yapılması zorunludur. Genel kurul, Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır.

b) Olağanüstü Toplantı: Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya oy kullanma hakkına sahip toplam delege sayısının beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunca genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel kurulu toplantıya çağırmazsa, üye derneklerden birisinin başvurusu üzerine, sulh hakimi üç Yönetim Kurulu üyesini genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir
Yönetim Kurulu, Federasyon tüzüğüne göre  genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi  bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır.  Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağını da belirtir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebi dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.  Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz
Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısı izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlamışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Kurulda gündemde yazılı olan konular sırasıyla görüşülerek karara bağlanır. ancak katılan üyelerin 1/10'nun yazılı teklifi. Genel Kurulca benimsenirse gündeme madde ilave edilebilir veya maddeler arasında yer değişimi yapılabilir.
Dernek organlarının seçim, için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve haziran listesindeki isimlerin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantı yöntemi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
GENEL KURUL?UN TOPLANTI YERİ, TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI
Madde 11)  
Genel Kurulun toplanma yeri. Federasyon merkezinin bulunduğu yerdir. Ancak Yönetim Kurulu, genel kurul toplantısının bire başka yerde yapılmasına karar verilebilir.
Genel kurul, delege tam sayısının yarıdan bir azla çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı., Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye tam sayısı toplamının iki katından az olmaz . kararlar oylamada hazır bulunan üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Gündeme, fesih ve tasfiye, tüzük değişikliği, uluslar arası kuruluşlara üye olma veya üyelikten çekilme, Federasyon merkezinin başka bir yere nakledilmesi konuları varsa, bu konularda tüzüğün ilgili maddelerindeki toplantı ve karar yeter sayıları aranır. Federasyon organlarına seçilme ile üye olunduğu takdirde Konfederasyon ve uluslar arası kuruluş delegelerinin seçili gizli oy, açık ayrım ilkesine göre yapılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz. Geri bırakma kararı gerekçeleriyle birlikte kongre kararının yayınlanmış olduğu gazetede yayınlanır ve toplantının yapılacağı tarih bildirilir.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 12.
Genel kurulun başlıca görev ve yetkileri şöyledir.

a)            Başkanlar Kurulu dışındaki Federasyon Organlarının seçilmesi.

b)            Tüzüğünün değiştirilmesi.

c)            Yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi, kurulların ibra edilmesi veya haklarında dava açılmak üzere yeni yönetim kuruluna verilmesi,

d)            Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e)            Gerekli taşınmaz malların satın alınması,kiralanması veya mevcut taşınmaz malların satılması, taşınmazlar üzerinde aynı hak tesisi veya kaldırılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f)             Uluslar arası faaliyetlerde bulunmaya, yurt dışındaki kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya karar verilmesi,

g)            Onur kurulunca önerilen ve yönetim kurulunca karara bağlanan cezalara karşı itirazların görüşülüp karara bağlanması,

h)            Feshe ve tasfiyeye karar verilmesi,

ı)             Konfederasyon kurucusu olmaya yada kurulu olan konfederasyona katılmaya ve ayrılmaya karar verilmesi,

i)             Yasada ve bu tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

j)             Yasal izinlerini almak suretiyle pansiyon, öğrenci yurdu, dershane,lokal, misafirhane açılması; kreş, anaokulu ve ilk öğretim okulları açarak ana dilin öğrenilmesi konusunda karar ve yetki verilmesi

k)            Kooperatif ve şirket kurulması veya kurulu şirket ve kooperatiflere katılmak, tümünü veya bir bölümünü satın almak kararının verilmesi,

GENEL BAŞKANIN SEÇİMİ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 13. Genel başkan, federasyona bağlı dernek üyeleri arasından genel kurulca 3 yıl içinde seçilir.

Genel başkan yurtiçinde veya yurt dışında federasyon kişiliğini temsil eder

a)                  yönetim kuruluna, başkanlar kuruluna ve oluşturulan bütün komisyonlara başkanlık eder yada yardımcılarından birisini görevlendirir.

b)                  Federasyon adına basın toplantıları düzenler ve basın açıklamaları yapar veya basın müşaviri kanalıyla yaptırır.(yönetim kurulunun kararına dayanmaksızın yaptığı basın toplantısı ve verdiği demeçlerden genel başkan tek başına sorumludur.)

c)                   Genel sekreter ile birlikte tüm yazışma evrakını, mali sekreterle birlikte tüm muhasebe ve yazışma evrakını imzalar.üye derneklere ait dosyaların tamamlanmasını, yazışmaları mali işlemlere ait kayıt ve bildirimleri denetler.gerektiğinde yetkilerinden bir bölümünü başkan yardımcılarına devredebilir.

d)                  Federasyon adına yayın organlarının sahibidir.

e)                   Denetleme kurulu ve onur kurulu raporları ile komisyon raporlarını, yetkilerine göre ilk yönetim kurulu toplantısına veya başkanlar kuruluna sunar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar,

f)                   Hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi için görev dağılımı yapar ve eşgüdümü sağlar

Genel başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulunca genel başkan yardımcılarından birisi genel başkan vekili olarak görevlendirilir ve yeni genel başkanı seçmek üzere federasyon genel kurulu 2 ay içerisinde toplantıya çağrılır.federasyonun olağan genel kurul tarihine 6 aydan daha az bir zaman kalmış ise genel kurul olağan tarihinde yapılır.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 14)  Yönetim kurulu; genel kurulca ayrı seçilen Genel Başkan ve genel kurulca seçilen 11  asil üyeden oluşur genel kurulca 11  yedek üye seçilir. yönetim kurulunu ilk toplantısında; aralarından 2 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter, 1 Sayman ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçilerek iş bölümü yapılır. Genel Başkan dışındakilerin görev yetki ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.
Yönetim Kurulu'nun başlıca görevleri;
a)            Federasyonu; kanun, tüzük ve genel kurul kararları doğrultusunda yönetmek,

b)            Federasyona üye olmak isteyen derneklerin yazılı taleplerini görüşüp karara bağlamak,

c)            Federasyonun yıllık çalışma planı ve programını görüşmek karara bağlamak,

d)            Yönetmelikler hazırlatmak ve başkanlar kurulu ile birlikte görüşerek yürürlüğe koymak

e)            Üye derneklerin çalışmaları ile ilgili raporları değerlendirmek, bütçe olanakları içerisinde yapılacak yardımları saptamak,

f)             Çeşitli uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları oluşturmak,

g)            Lokal, yurt, pansiyon, çocuk bakım yuvası, anaokulu, temel eğitim okulu, huzurevi, spor salonu dinlenme ve kamp tesislerinin açılmasına karar vermek,

h)            Federasyon bütçesine son şeklini vererek genel kurula sunmak,

i)             Kültürel etkinliklerde üye dernekler arasında koordinasyonu ve yardımlaşmayı sağlamak,

ı)             Onur kurulunca önerilecek uyarma, kınama ve kesin olarak üyelikten çıkarma cezalarını, Başkanlar Kurulunun görüşünü almak sureti ile, görüşüp karara bağlamak,

j)             Gelir-gider hesap ve kayıtlarını tutmak ve belgelerini korumak,

k)            Tüzük hükümlerini, genel kurul kararlarını uygulamak,

l)             Amaç ve çalışma konuları ile ilgili olarak üye derneklerin, önerilerini değerlendirmek ve Başkanlar Kurulu?nun görüşlerini almak suretiyle program tasarıları hazırlamak ve uygulamak,

m)           Federasyonda çalıştırılacak personeli seçip işe almak, bunların ücretlerini ve çalışma koşullarını belirlemek, iş sözleşmeleri yapmak,

n)            Yurt içindeki ve yurt dışındaki toplantılara ve inceleme gezilerine görevli veya temsilciler göndermek, kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan, federasyonun amaç ve çalışma ilkelerine uygun Kurul, Komisyon ve Çalışma Gruplarına katılmak, temsilci göndermek veya önerilerle katkıda bulunmak,

o)             Federasyon adına sözleşmeler imzalamak, dava açmak veya açılacak davaları savunmak

gerektiğinde avukata vekalet vermek,

ö)             Kurs, seminer, konferans, tartışmalı toplantılar, piyango çekiliş, balo, gezi ve konserler düzenlemek,

p)                  Zonguldak   kültürü ile ilgili belgelerin derleneceği kitaplık ve arşivler oluşturmak, kitap, dergi, gazete, bülten, Cd gibi yayınlar yapmak,

r)                   Dil, bilgisayar ve beceri kursları açmak,       

s)                   Folklor ve sanat çalışmaları yapmak, gösteriler, sergiler ve kültür geceleri düzenlemek,

ş)             Üye derneklerden gelen öneriler doğrultusunda yıllık çalışma plan ve programları hazırlamak ve uygulamak,

t)                    Gerektiğinde, bu maddenin (m) ve (o) bentlerindeki iş sözleşmeleri yapma, sözleşme imzalama, dava açma ve avukata vekalet verme konularında Genel Başkanla birlikte bir yönetim kurulu üyesine yetki vermek,

u)                  Planlanan faaliyetler ve alınan kararlar konusunda üye dernekleri yazılı olarak bilgilendirmek,

ü)            Kooperatif ve şirket kurma yönünde genel kurulca üye dernekleri yazılı olarak bilgilendirmek,

Yönetim Kurulu, ayda bir kez Genel Başkanın veya yetki vereceği Genel Başkan Yardımcılarından            birisinin başkanlığında toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın oyu çoğunluğu belirler.

İÇ DENETİM, DENETLEME KURULU?NUN OLUŞUMU, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 15)  Federasyonun iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

Denetleme Kurulu, genel kurulca seçilen beş (5) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Genel kuruldan sonra yapacağı ilk toplantıda başkanını ve bir sekreter üyeyi seçer. Asil üyeliklerde boşalma olması halinde yedek üyeler sırası ile çağrılarak kurul tamamlanır.

Denetleme Kurulu, altı ayı geçmeyen aralıklarla Federasyon çalışmalarını denetler. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu'nun istediği her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır. Denetleme, Federasyon merkezinde yapılır. Federasyona ait belgeler dışarıya çıkartılamaz. Denetleme Kuruşlu, federasyon çalışmalarının yasa ve tüzük hükümlerine ve genel kurul kararlarına uygunluğunu, harcamaların muhasebe usullerine göre yapılıp yapılmadığını, yerinde kullanılıp kullanılmadığını denetler. Bu konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olur ve yol gösterir. Gerektiğinde kurul toplantılara katılır. Denetleme sonuçlarını altı aylık rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplanıldığında genel kurula sunar.

ONUR KURULU?NUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 16. Federasyon Onur Kurulu, Dernek Başkanlığı yapmış veya dernekler konusunda tecrübe ve bilgi birikimi olan delegeler arasından Genel Kurulca seçilen 5 (beş) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Onur Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında bir başkan ve bir sekreter üye seçer. Asil üyelikten boşalma olması halinde yedek üyeler sıra ile çağrılarak, kurul tamamlanır.

Onur Kurulu, Genel Başkanlığın dosya havale etmesi üzerine, en az dört üyeyle   toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verir. Kararlarda çekimser oy kullanılamaz.

Onur Kurulu, Federasyon tüzüğüne, Federasyonun amaç ve ilkelerine veya yetkili kurul kararlarına aykırı davranışlarda bulunduğu ileri sürülen üye dernekler ile ilgili olarak Genel Başkan tarafından havale edilen konuları  inceler, soruşturur ve önerdiği tedbiri veya cezayı yetkili organa sunar. Onur Kurulunun  uygun gördüğü uyarma ve kınama cezaları, Genel Başkanın onayı ile kesinleşir. Kesin çıkarma cezası, Başkanlar Kurulunun görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. İlişik kesme cezalarına karşı Genel Kurul'da itiraz edilebilir. Genel Kurul 'un kararı kesindir. 

ONUR KURULUNCA ÖNERİLEBİLECEK CEZALAR

Madde 17)  Onur Kurulu, Genel Başkan tarafından havale edilen dosya ile ilgili inceleme ve soruşturmalarını en geç bir ay içerisinde tamamlayıp raporunun Genel Başkanlığa sunar. İnceleme sonuçlarına göre Onur Kurulunun önerebileceği cezalar şunlardır:

a)                  Uyarma

b)                  Kınama

c)                   Kesin olarak üyelikten çıkarma

 Hangi eylemlere hangi cezaların verileceği, savunma ve itiraz süreleri, Onur Kurulu?nun çalışma esasları ve cezalarının sonuçları bir ay içinde ayrı bir yönetmelikle belirlenir.

BAŞKANLAR KURULU?NUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18)  Başkanlar Kurulu bir danışma kuruludur. Başkanlar Kurulu; Federasyon Genel Başkanı ve üye derneklerin başkanlarından oluşur. Genel Başkanın yokluğunda başkanlar kurulu genel başkanın görevlendireceği bir genel başkan yardımcısı başkanlık eder. Üye dernek başkanlarının mazereti nedeniyle katılamaması halinde, dernek başkanının yazılı olarak görevlendireceği başkan yardımcısı ya da sekreter üye derneği temsilen katılabilir.

Başkanlar Kurulu, Genel Başkanın çağrısı üzerine en geç dört ayda bir toplanır. Toplantı yeter sayısı,üye tamsayısının yarısından bir fazladır. Kararlar çoğunlukla alınır. Çekimse oylar çoğunluğun belirlenmesinde hesaba katılmaz. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkanlar kurulu toplantılarına, gündem konularıyla ilgilerine göre, Genel Başkanın çağrısı üzerine Federasyon Yönetim Kurulu, Denetleme kurulu ve Onur kurulu üyeleri de katılabilirler ancak oy kullanamazlar.

Başkanlar Kurulun da ;

a)                  Genel Başkan veya Yönetim Kurulunca incelenmesi ve araştırılması istenen konular görüşülür, oluşturulan görüşler tavsiye kararı olarak iletilir.

b)                  Tüzüğün uygulanmasını sağlamak için hazırlanan yönetmelik taslakları incelenir, kurulun görüşleriyle birlikte Yönetim Kuruluna sevk edilir.

c)                   Derneklerin ortak ve benzer sorunlarının çözüm yolları, bölgesel, yurt içi ve yurt dışı işbirliği ve dernekler arası ilişkilerin geliştirilmesi doğrultusunda alınacak önlemler ve izlenmesi gereken yol ve yöntemleri belirler.

d)                  Onur Kurulunca önerilen kesin çıkarılma cezaları hakkında görüş bildirir.

e)            Federasyonun amaç ve ilkelerinin en üst düzeyde gerçekleşmesi ve bu konuda çıkacak engellerin aşılması için düşünce üretir. Federasyon tarafından oluşturulan çalışma gruplarınca yapılan inceleme ve araştırma raporlarını tartışıp uygulama plan ve projeleri haline dönüştürür. Federasyon merkezi ve üye dernekler arasında düşünce iletişimi konusunda Başkanlar Kurulu, yol gösterir, çalışmaların yaygın bir biçimde yürütülmesine yardımcı ve destek olur.
Başkanlar Kurulu?nda ortaya konulan görüşler ve alınan kararlar kurul defterine kaydedilir. Kurula katılanlar tarafından imzalanır. Başkanlar Kurulu kararının uygulama sonuçları bir sonraki toplantıda yine başkanlar kurulunda görüşülür, henüz uygulanmasına geçilmeye kararlarla ilgili olarak da kurula bilgi verilir.

KONFEDERASYON ÜYELİĞİ

Madde 19)   Federasyon, amaçları aynı olan en az üç adet dernekler federasyonu ile bir araya gelerek konfederasyon kurabileceği gibi, aynı amaçlarla kurulmuş bir konfederasyona üye olarak katılabilir.

Konfederasyonu kurucu veya katılımcı üye olabilmek için genel kurul kararı şarttır. Keza, konfederasyon nezdinde federasyonu temsil edecek delegelerin seçim etkisi de genel kurula aittir.seçilecek delege sayısı konfederasyon tüzük hükümlerine göre belirlenir.

ULUSLAR ARASI KURULUŞ ÜYELİĞİ

Madde 20)  Federasyon, tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere, uluslar arası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışı kuruluşlara üye olabilir veya üyelikten çekilebilir. Bu konuya ilişkin genel kurul kararlarında delege sayısının salt çoğunluğu aranır.

GELİRLER

Madde 21)  Federasyonun başlıca gelirleri şunlardır:

a)                  Üye dernek ödentileri

b)                  Yardım ve bağışlar

c)                   Düzenleyeceği etkinliklerden sağlanacak gelirler

d)                  Taşınır ve taşınmaz malların işletilmesinden ve kiraya verilmesinden elde edilecek gelirler, yayın                                     gelirleri       

e)                   Bankalardaki mevduat faizleri, repo, tahvil, hazine bonosu gelirleri

f)                   Proje karşılığı gelirler,

g)                  Diğer gelirler.

ÜYE DERNEK ÖDENTİLERİ

Madde 22)  Federasyon, üye derneklerden iki tür ödenti tahsil eder.

a-Giriş Ödentisi: Kurucu üyeler, kuruluş işlemlerini tamamlama aşamasında, sonradan katılan üyeler de üyeliklerinin onaylamasını izleyen 10 gün içerisinde federasyona giriş ödentisi öderler. İlk genel kurula kadar giriş ödentisi 100 TL dir.

b-Aidatlar: Aylık ve yıllık aidat miktarları yönetim kurulu tarafından belirlenir. İlk genel kurula kadar üye her dernek için bu aidatlar her delege için  aylık 10(oni)TL, yıllık 120 (yuzyirmi)TL olarak uygulanır. aidatlar, her ay ödenebileceği gibi yılın mart ve ekim aylarında iki eşit taksit halinde federasyon merkezine ödenir. Üç yıl peş peşe aidatını ödemeyen dernekler , bu zaman zarfında en az iki defa yazılı olarak uyarılmış olmak kaydıyla yönetim kurulu tarafından federasyon üyeliğinden çıkarılırlar.

BORÇLANMA İMKANI

MADDE 23) Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararıyla borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma federasyon gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak. Miktarlar da ve federasyonun ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DEFTERLER, KAYITLAR, GELİR VE GİDERLERDE USUL

MADDE 24) Federasyon merkezinde, dernekler kanunda gösterilen defter ve kayıtlar tutulur. Federasyonun gelirlerinin toplanmasında ve giderlerinin yapılmasında, dernekler kanunu ve maliye mevzuatta ki usullere uyulur.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 25) Federasyon Ana tüzüğü Genel Kurul karan ile değiştirilebilir. İlk toplantıda tüzük değişikliği yapılabilmesi için üyelerin 2/3′ünün katılması ve kabul etmesi şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak , Yönetim ve Denetim Kurulu?nun iki katından az olamaz. Ancak tüzüğün değiştirilmesine ilişkin Genel Kurul kararlan, toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğu ile alınır.

FEDERASYONUN FESHİ VE İNFİSAH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

MADDE 26) Federasyonun feshine genel kurul karar verir. Feshe karar vermek için hazır üyelerin 2/3 inin karan gerekir. Federasyonun feshi, yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir.
Federasyonun feshi veya tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde tüm mal varlığı ve haklar federasyonu oluşturan derneklere, federasyona seçilmiş genel kurul üyeleri oranında devir ve intikal ettirilir. Federasyonun fesih kararı  ile birlikte tasfiye işlemleri yapmak, hesaplan kapatmak ve fesih anındaki Federasyonun safi mevcudunu tespit etmek için, bir tasfiye heyeti kurulur. Tasfiye Heyeti, üç kişiden oluşur ve Genel Kurulca seçilir.. Derneğin infisahı ve kapatılması veya faaliyetten alınması hallerinde ilgili yasa hükümlerine göre işlem yapılır.

KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

MADDE 27) Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, sırası ile dernekler kanunu ve yönetmelikleri ile medeni kanun hükümleri uygulanır.